Hőtérkép
Felhőkép

 K o c s o r d  K ö z s é g  T e l e p ü l é s r e n d e z é s i  T e r v é n e k  m ó d o s í t á s á h o z:

 

1. K ö r n y e z e t i v i z s g á l a t   l e f o l y t a t á s á h o z   d o k u m e n t á c i ó:

„ M ó d o s í t á s o kI .–2 0 1 9. ”

 Környezeti vizsgálat lefolytatásához dokumentáció letöltés

 

2. O r s z á g o s , k i e m e l t  t é r s é g i  é s  m e g y e i   ö v e z e t e k    t e r ü l e t i  l e h a t á r o l á s a

„ M ó d o s í t á s o k–2 0 1 6 . ”

Országos, kiemelt térségi  és  megyei  övezetek területi lehatárolása letöltés

 

 

Márton napi felvonulás és süteményvásár Kocsordon!

Márton napi felvonulás és süteményvásár Kocsordon!“Márton napján “Kocsordon” mi is libát eszünk! https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f603.png")">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6c/1/16/1f499.png")">????

Kedves Kocsordiak!