Hőtérkép
Felhőkép

 K o c s o r d  K ö z s é g  T e l e p ü l é s r e n d e z é s i  T e r v é n e k  m ó d o s í t á s á h o z:

 

1. K ö r n y e z e t i v i z s g á l a t   l e f o l y t a t á s á h o z   d o k u m e n t á c i ó:

„ M ó d o s í t á s o kI .–2 0 1 9. ”

 Környezeti vizsgálat lefolytatásához dokumentáció letöltés

 

2. O r s z á g o s , k i e m e l t  t é r s é g i  é s  m e g y e i   ö v e z e t e k    t e r ü l e t i  l e h a t á r o l á s a

„ M ó d o s í t á s o k–2 0 1 6 . ”

Országos, kiemelt térségi  és  megyei  övezetek területi lehatárolása letöltés

 

 Előzetes tájékoztatási dokumentáció (2019. október 03.)

Márton napi felvonulás és süteményvásár Kocsordon!

Márton napi felvonulás és süteményvásár Kocsordon!“Márton napján “Kocsordon” mi is libát eszünk! https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f603.png")">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6c/1/16/1f499.png")">????

Kedves Kocsordiak!